Hyundai Quảng Ninh cùng em vững bước tương lai

Trong không khí ngày tựu trường của cả nước nói chung và tại trường THCS...